home Adresgegevens

Frank van der Horst

GZ-Psycholoog

Herengracht 500

1017 CB, Amsterdam

phone Telefoon

06-19925871

fax Fax

020-6189254

e-mail E-mail

mail@praktijkvanderhorst.nl

Praktijkreglement

Verwijzing

De cliënt zorgt voor een verwijzing van de huisarts. Deze wordt idealiter voor de eerste sessie gefaxt danwel toegemaild, uiterlijk op het eerste gesprek meegenomen. Voor vergoedingen door de ziektekostenverzekering zijn wij verplicht uw identiteit te verifiëren met behulp van een geldig document, (paspoort, rijbewijs, ID kaart of vreemdelingen document). Gaarne meebrengen. Eventuele kosten die voortvloeien uit het niet nakomen van deze voorwaarden zijn voor rekening van de cliënt.

Kosten

Generalistische Basis GGZ wordt vergoed vanuit het basispakket met een maximum aantal sessies (zie ook het tabje Kosten/Vergoedingen).

Als tijdens of na afloop van de begeleiding blijkt dat u niet voldoende verzekerd bent geweest voor de psychologische hulp, dan komen de kosten daarvan volledig voor uw eigen rekening.

Ethiek en privacy

Wij werken conform de code van de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (NVVP) en hanteren diens beroepsethiek in onze therapeutische werkzaamheden. De psycholoog heeft een geheimhoudingsplicht en zal alles wat hij of zij van u te horen krijgt met een grote vertrouwelijkheid behandelen. Zonder uw toestemming wordt niemand daarvan in kennis gesteld. Deze en andere regels over zorgvuldigheid staan in de beroepscode voor Psychologen.

Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten: www.lvvp.info

Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg: www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl

Frequentie

De gesprekken vinden in principe eenmaal per week plaats. Indien nodig wordt een andere frequentie afgesproken. Een gesprek duurt 45 minuten.

Zelfwerkzaamheid

In de eerste gesprekken worden afspraken gemaakt over de doelen van de therapie en over de manier waarop aan die doelen gewerkt gaat worden. Het is gebruikelijk dat de cliënt ook tussen de zittingen zelf activiteiten ontplooit om de doelen te verwezenlijken. Deze afspraken komen terecht in het behandelplan.

Probleeminventarisatie

In het kennismakingsgesprek zal mogelijk voorgesteld worden deel te nemen aan de Routine Outcome Measurement (ROM). Dit instrument wordt gebruikt voor monitoring van de behandeling. De resultaten worden besproken met de cliënt.

In sommige gevallen is testdiagnostiek geïndiceerd. U zal dan gevraagd worden vragenlijsten in te vullen of mee te werken aan een interview ter ondersteuning van de behandeling. De uitkomsten hiervan zullen met u worden besproken. Voor dit onderzoek worden de kosten van een therapiezitting in rekening gebracht.

Verhindering

De afgesproken tijd voor een gesprek wordt voor u persoonlijk gereserveerd. Verhindering dient tenminste 24 uur van te voren en op werkdagen te worden doorgegeven op de met de psycholoog afgesproken wijze. Voor maandag afzeggen betekent dat dit op vrijdag aangegeven dient te worden.

Heeft u een afspraak afgezegd of bent u niet op afspraak gekomen dan dient u zelf opnieuw met de psycholoog contact op te nemen voor het maken van een nieuwe afspraak.

Voor niet of te laat afgezegde afspraken krijgt de cliƫnt een rekening van 100,- euro toegezonden. Het is dus belangrijk om of afspraken tijdig af te zeggen. Bij veelvuldige verhindering of langdurige onderbreking van de therapie kan de voortgang van de therapie niet gegarandeerd worden.

Wijzigingen

Het is noodzakelijk dat voor de administratieve en financiële verwerking alle hierna volgende gegevens bij de psycholoog bekend zijn. Van belang zijn;


Elke verandering hierin dient u tijdig (binnen een week) door te geven. Als u een verandering van ziektekostenverzekeraar niet tijdig aan ons meldt, worden hierdoor misgelopen betalingen van declaraties op u verhaald.

Beëindigen

Het beëindigen van de therapie geschiedt bij voorkeur niet telefonisch of schriftelijk; het is van belang dat het laatste gesprek wordt besteed aan afronding. Soms zullen wij u vragen mee te werken aan effect onderzoek en/of een tevredenheidsonderzoek.

AVG

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een privacywet die geldt in de hele Europese Unie (EU). Dankzij de AVG is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de EU op dezelfde manier geregeld en gelden in elke lidstaat dezelfde regels, ook voor deze website. Het privacystatment voor Praktijk van der Horst (Frank van der Horst) vindt u hier.